Natuurorganisaties vragen Waterschap hoog water langer vast te houden!

oude wala 2021

De Buiten Ooij, de bekade uiterwaard in de Ooijpolder, is de afgelopen jaren ingericht als natte overstromingsvlakte. Dit betekent dat hoogwater van de Waal kan worden vastgehouden ten behoeve van waterbuffering en natuurontwikkeling. Maar de sluis staat nog tot 1 maart open en het hoogwater in De Buiten Ooij zakt in hoog tempo terug de rivier in.

Een groot aantal natuur- en milieuorganisaties betrokken bij de Gelderse Poort (Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort, IVN Nijmegen, VWG Rijk van Nijmegen e.o., RAVON, ARK Natuurontwikkeling en Burgerinitiatief Naar een Duurzame Ooijpolder) kijkt hier met lede ogen naar. Zij hebben het Waterschap, Staatsbosbeheer en de Provincie daarom opgeroepen om verder leeglopen van de natte overstromingsvlakte te stoppen en het water voor een lange periode vast te houden. Daarnaast willen zij dat het waterschap komt met structurele en duurzame afspraken over het vasthouden van hoogwater.

Er is de afgelopen jaren veel publiek geld geinvesteerd in grondverwerving, inrichting, ophoging van resterende agrarische grond en maatregelen bij de winterdijk om De Buiten Ooij in te richten als natte overstromingsvlakte. Ook Rijkswaterstaat heeft mee betaald, omdat het een Kaderrichtlijn Water project is naast een gebied met doelen voor Natura 2000. Toch ziet het waterschap geen reden om het water nu al vast te houden, tot verbazing van de natuurorganisaties. In 2019 en 2020 hebben we namelijk gezien dat het gebied volledig uitdroogde. Die serieuze droogteproblematiek kan het waterschap toch niet zijn ontgaan. Dus zet die sluis dicht en houdt dat water vast !